מודעות לעיתונות

הודעות
12/01/2022
בהתאם להנחיות רשות המים, וכחלק מחיבור הצפון למתקן ההתפלה העתידי בגליל המערבי, החלה הזרמת המים החדשה בצנרת ההולכה הצפונית. הזרמת המים עשויה במקרים מיוחדים לשנות את גוון המים. להסבר על התהליך וההשפעות שלו
16/02/2022
אנו מתכבדים להגיש את דוח ה- ESG הראשון של מקורות לשנים 2020-2019 לצפייה בדו"ח

הרווח הנקי של "מקורות" הסתכם בכ-386 מיליון שקל, צריכת המים עלתה בכ-8%

חברת המים הלאומית מציגה בדו"חות כספיים לסיכום 2021 שיפור
בפרמטרים התפעוליים:

הרווח הנקי של "מקורות" הסתכם בכ-386 מיליון שקל, צריכת המים עלתה בכ-8%

מדובר בעליה לעומת רווח נקי של כ-209 מיליון שקל ב- 2020. הכנסות החברה הסתכמו בכ-5.1 מיליארד שקל. מכירות המים לירדן ולרש"פ גדלו בכ-29%

יו"ר הדירקטוריון יצחק אהרונוביץ' "חרף מגבלות הקורונה מקורות ממשיכה
להציג שיפור עקבי בתוצאותיה הכספיות שלה. משבר האקלים ואתגרי
הצריכה יחייבו פיתוח ארוך טווח של משק המים"

חברת המים הלאומית "מקורות" פרסמה הלילה (ג) את דוחותיה הכספיים לשנת 2021, מהם עולה שהחברה רשמה רווח נקי של כ-386 מיליון שקל, זאת לעומת רווח נקי של כ-209 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. החברה סיימה את הרבעון האחרון של השנה ברווח נקי של כ-206 מיליון שקל, זאת לעומת רווח נקי של כ-61 מיליון שקל ברבעון האחרון של שנת 2020.

פילוח כלל נתוני משק המים מעלה שבתקופת הדיווח נרשמה עלייה בהיקף אספקת המים למשק, כך שבמהלך 2021 סיפקה "מקורות" כ-1,800 מיליוני קוב (מלמ"ק), לעומת כ-1,650 מלמ"ק בתקופה המקבילה אשתקד, גידול כ-8.2%. מתוך סך הכמות הזו, כ-184 מיליון קוב סופקו לממלכת ירדן ולרש"פ (הרשות הפלסטינית), עלייה של כ-29% ביחס לאספקה שנרשמה ללקוחות אלו ב-2020.

פילוח מגזרי הפעילות מעלה שמשקי הבית רשמו עליה בצריכת המים לכ-1,033 מיליון מ"ק (עלייה של כ-6.25% לעומת 2020) ואילו מגזר החקלאות רשם גם הוא עליה לכ-760 מיליון קוב, עלייה של כ-11%.

עיון בתוצאות החברה מעלה שסך ההכנסות לשנת 2021 הסתכמו בכ-5.1 מיליארד שקל, עלייה של כ-8% לעומת סך ההכנסות שנרשם ב-2020 (כ-4.7 מיליארד שקל). עלות המכירות והעבודות נותרה כמעט ללא שינוי והסתכמה בכ-4 מיליארד שקל, מה שהוביל לרישום רווח גולמי של כ-1.06 מיליארד שקל, עלייה של כ-45% ביחס ל-2020 . הרווח התפעולי רשם אף הוא עליה והסתכם במועד הדיווח בכ- 916 מיליון שקל, זאת לעומת רווח תפעולי של כ-658 מיליון שקל בחציון המקביל אשתקד (עלייה של כ-40%). עוד רשמה החברה רווח מביטול ירידת ערך של מתקן התפלת המים באשדוד, בהיקף של כ-186 מיליון שקל.

בתקופת הדוח הסתכמו הוצאות המימון נטו בכ-290 מיליון שקל, את לעומת כ- 123 מיליון שקל בתקופה המקבילה השינוי מיוחס בין השאר לעלייה של כ-2.4% במדד הידוע במהלך 2021, לעומת ירידה בשיעור של כ- 0.6%. במהלך 2020. יצוין ששינוי של 1% במדד משפיע בכ-100 מיליון שקל על הוצאות המימון . עוד הציגה החברה שיפור ביחס הכיסוי לחוב (7.6% לעומת יעד של 8%) , כאשר שיעור המינוף של החברה התייצב על כ-68% (לעומת יעד של 70%).

במהלך 2021 המשיכה החברה לעבוד תחת מגבלות הקורונה, כאשר ההשפעה על הביקוש למים הייתה זניחה, לא חלה הרעה מהותית בגבייה מלקוחות ולא חלו עיכובים מהותיים בפעילות הפיתוח. בהתאם לתוכנית הפיתוח התלת-שנתית שאושרה על ידי רשות המים , בשנת 2021 ביצעה החברה פרויקטים בהיקף של כ-1.5 מיליארד שקל, ומתכננת לבצע פרויקטים בהיקף דומה גם בשנת 2022. לדעת החברה היקף ההשקעות הנדרש לשנים הבאות גבוה יותר, ועד לסך של כשני מיליארד שקל בכל שנה.

יו"ר הדירקטוריון יצחק אהרונוביץ' '"חברת מקורות ממשיכה לספק למדינת ישראל מים באיכות גבוהה חרף מגבלות מחלת הקורונה, וממשיכה להציג שיפור עקבי בתוצאות הכספיות שלה. משבר האקלים ואתגרי הצריכה המקומיים והאזוריים החדשים יחייבו פיתוח ארוך טווח של משק המים"

לפרטים נוספים: ליאור גוטמן 052-4004028
לצפייה בדו"ח