<

Tender No. 58-2021 – Invitation to Submit Bids – Engineering Consultancy (Owners' Engineer) for the Design-Build of a Desalination Facility in Sabha D, Eilat

טופס רישום השתתפות במכרז פומבי

מודעת פרסום
-
סיור בנכס/כנס ספקים
07/12/2021
תאריך אחרון להגשה
מכרזי שירותים ועבודות
סוג
11/08/2021
תאריך פרסום
אבי אסייג
איש קשר
ארכיון
סטטוס
קטגוריות:
אנרגיה, ביזרי צנרת, ביטוח ובטיחות, בקרה ומעבדות, הנדסה אזרחית, הנדסת חשמל, הנדסת מכונות, וסתי מהירות (ממירי תדר), טבע ונוף, יריעות איטום וכיסוי מאגרים, כימיקלים, לוחות חשמל, מבנים, מדי מים, מיכלים, מכשור, מנועים, משאבות, ניהול, סטטוטוריקה, עבודות בינוי והנדסה אזרחית, פיקוח ושירותים נלווים, פקוד ובקרה, ציוד הגנה קטודית, ציוד לאיכות מים, ציוד לקידוחים, צנרת, שונות, שירותי בדיקה, שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, שמאות, שנאים
  • ככל שלא יתקבל מענה חוזר במייל שהטופס התקבל, יהא על המציע לוודא קבלת הדוא"ל בטלפון 073-3521735/772 או בנייד שמספרו: 050-7283130 (באמצעות הווטסאפ בלבד) - תוך ציון שם מספר המכרז ושם המציע.
  • יובהר כי הגשת הצעות להליך זה אינה כרוכה בתשלום.
  • באחריות המציע יהא להגיש את כל החומר אשר קיבל ביחס להליך זה דרך מערכת המכרזים המקוונת של מקורות ה SourcingVision" - (מסמכי הליך, מכתבי הבהרה ככל שיהיו וכיו"צ), חתום במעמד הגשת הצעות בהתאם לאמור במסמכי ההליך.
  • יודגש כי לא ניתן יהיה להגיש הצעות באמצעות המייל הנקוב לעיל אלא רק דרך המכרזים המקוונת של מקורות ה SourcingVision" " בהתאם לאמור במסמכי ההליך.
פנייה לאיש קשר