<

Tender No. 23-2021 Invitation to Submit Bids Tender for the Appointment of a Panel of Service Providers for Detailed Design Services For Mekorot Water Company

טופס רישום השתתפות במכרז פומבי

מודעת פרסום
-
סיור בנכס/כנס ספקים
07/12/2021
תאריך אחרון להגשה
מכרזים בינלאומיים
סוג
25/03/2021
תאריך פרסום
אבי אסייג
איש קשר
ארכיון
סטטוס
קטגוריות:
הנדסה אזרחית, הנדסת חשמל, הנדסת מכונות, מבנים, עבודות בינוי והנדסה אזרחית, שונות, שירותי כא ויועצים שונים, שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים
  • ככל שלא יתקבל מענה חוזר במייל שהטופס התקבל, יהא על המציע לוודא קבלת הדוא"ל בטלפון 073-3521735/772 או בנייד שמספרו: 050-7283130 (באמצעות הווטסאפ בלבד) - תוך ציון שם מספר המכרז ושם המציע.
  • יובהר כי הגשת הצעות להליך זה אינה כרוכה בתשלום.
  • באחריות המציע יהא להגיש את כל החומר אשר קיבל ביחס להליך זה דרך מערכת המכרזים המקוונת של מקורות ה SourcingVision" - (מסמכי הליך, מכתבי הבהרה ככל שיהיו וכיו"צ), חתום במעמד הגשת הצעות בהתאם לאמור במסמכי ההליך.
  • יודגש כי לא ניתן יהיה להגיש הצעות באמצעות המייל הנקוב לעיל אלא רק דרך המכרזים המקוונת של מקורות ה SourcingVision" " בהתאם לאמור במסמכי ההליך.
פנייה לאיש קשר