<

מכרז פומבי מס' 45-2021/ש למכירת זכויות מקורות בתתי חלקות 1, 14 – 38, 2, ו-44 בחלקות 41 ו-79 בגוש 7103 ברחוב לינקולן 9, תל אביב ולתכנון, הקמת והשלמת מבנה מטה מקורות בחלק מחלקה 222 בגוש 6011, ברחוב הפלד 1, אזור תעשייה חולון

טופס רישום השתתפות במכרז פומבי

מודעת פרסום
17/08/2021
סיור בנכס/כנס ספקים
30/11/2021
תאריך אחרון להגשה
רכש טובין
סוג
27/07/2021
תאריך פרסום
אבי אסייג
איש קשר
ארכיון
סטטוס
קטגוריות:
הנדסה אזרחית, מכר נדל"ן, ניהול, עבודות בינוי והנדסה אזרחית, פיקוח ושירותים נלווים, שונות, שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון
  • ככל שלא יתקבל מענה חוזר במייל שהטופס התקבל, יהא על המציע לוודא קבלת הדוא"ל בטלפון 073-3521735/772 או בנייד שמספרו: 050-7283130 (באמצעות הווטסאפ בלבד) - תוך ציון שם מספר המכרז ושם המציע.
  • יובהר כי הגשת הצעות להליך זה אינה כרוכה בתשלום.
  • באחריות המציע יהא להגיש את כל החומר אשר קיבל ביחס להליך זה דרך מערכת המכרזים המקוונת של מקורות ה SourcingVision" - (מסמכי הליך, מכתבי הבהרה ככל שיהיו וכיו"צ), חתום במעמד הגשת הצעות בהתאם לאמור במסמכי ההליך.
  • יודגש כי לא ניתן יהיה להגיש הצעות באמצעות המייל הנקוב לעיל אלא רק דרך המכרזים המקוונת של מקורות ה SourcingVision" " בהתאם לאמור במסמכי ההליך.
פנייה לאיש קשר