<

מכרז פומבי מס' 2021 – 71/פ הקמת גשר להולכי רגל בחציית נחל אלכסנדר דרומית לכביש 5720

טופס רישום השתתפות במכרז פומבי

לצורך קבלת מסמכי המכרז במהלך סיור קבלנים יש למלא טופס רישום השתתפות הנמצא בחלק השמאלי של העמוד.
מודעת פרסום
23/11/2021
סיור בנכס/כנס ספקים
26/12/2021
תאריך אחרון להגשה
מכרזי שירותים ועבודות
סוג
10/11/2021
תאריך פרסום
יאן שרייפל
איש קשר
פעיל
סטטוס
קטגוריות:
הנדסה אזרחית, עבודות בינוי והנדסה אזרחית, צנרת, שונות
  • ככל שלא יתקבל מענה חוזר במייל שהטופס התקבל, יהא על המציע לוודא קבלת הדוא"ל בטלפון 073-3521735/772 או בנייד שמספרו: 050-7283130 (באמצעות הווטסאפ בלבד) - תוך ציון שם מספר המכרז ושם המציע.
  • יובהר כי הגשת הצעות להליך זה אינה כרוכה בתשלום.
  • באחריות המציע יהא להגיש את כל החומר אשר קיבל ביחס להליך זה דרך מערכת המכרזים המקוונת של מקורות ה SourcingVision" - (מסמכי הליך, מכתבי הבהרה ככל שיהיו וכיו"צ), חתום במעמד הגשת הצעות בהתאם לאמור במסמכי ההליך.
  • יודגש כי לא ניתן יהיה להגיש הצעות באמצעות המייל הנקוב לעיל אלא רק דרך המכרזים המקוונת של מקורות ה SourcingVision" " בהתאם לאמור במסמכי ההליך.
קבצים נוספים:
פנייה לאיש קשר