<

מכרז פומבי ר-46/2021 לאספקת צמדות אנכיות קונבציונליות עבור תחנה שפד"ן 6א

טופס רישום השתתפות במכרז פומבי

מודעת פרסום
-
סיור בנכס/כנס ספקים
05/12/2021
תאריך אחרון להגשה
רכש טובין
סוג
27/10/2021
תאריך פרסום
סיגל מלכי
איש קשר
ארכיון
סטטוס
קטגוריות:
הנדסת מכונות, משאבות
  • ככל שלא יתקבל מענה חוזר במייל שהטופס התקבל, יהא על המציע לוודא קבלת הדוא"ל בטלפון 073-3521735/772 או בנייד שמספרו: 050-7283130 (באמצעות הווטסאפ בלבד) - תוך ציון שם מספר המכרז ושם המציע.
  • יובהר כי הגשת הצעות להליך זה אינה כרוכה בתשלום.
  • באחריות המציע יהא להגיש את כל החומר אשר קיבל ביחס להליך זה דרך מערכת המכרזים המקוונת של מקורות ה SourcingVision" - (מסמכי הליך, מכתבי הבהרה ככל שיהיו וכיו"צ), חתום במעמד הגשת הצעות בהתאם לאמור במסמכי ההליך.
  • יודגש כי לא ניתן יהיה להגיש הצעות באמצעות המייל הנקוב לעיל אלא רק דרך המכרזים המקוונת של מקורות ה SourcingVision" " בהתאם לאמור במסמכי ההליך.
פנייה לאיש קשר