מדיניות פרטיות

הודעות
12/01/2022
בהתאם להנחיות רשות המים, וכחלק מחיבור הצפון למתקן ההתפלה העתידי בגליל המערבי, החלה הזרמת המים החדשה בצנרת ההולכה הצפונית. הזרמת המים עשויה במקרים מיוחדים לשנות את גוון המים. להסבר על התהליך וההשפעות שלו
16/02/2022
אנו מתכבדים להגיש את דוח ה- ESG הראשון של מקורות לשנים 2020-2019 לצפייה בדו"ח
 1. כללי
  1. מקורות חברת מים בע"מ (להלן "מקורות") מכבדת את פרטיותם של המשתמשים הנכנסים לאתר מקורות ("האתר") ו/או המשתמשים במידע ובשירותים השונים המוצעים במסגרתו (להלן בהתאמה "המשתמש" ו/או "המשתמשים" ו-" השירותים"). 
  2. מטרת התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש, הינה לסקור, בין היתר, את האופן בו מקורות עושה שימוש במידע שנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר ו/או נאסף על-ידה בעת השימוש באתר.
  3. מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ופונה לכלל המגדרים.
  4. מקורות רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות שלה, על מנת שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים, רגולטורים וכיוצא באלו – השינויים יעודכנו במסמך זה ויפורסמו באתר. המשך שימוש באתר על-ידי המשתמש לאחר ביצוע השינויים יעיד על הסכמתו לשינויים אלה, ועל כן מקורות ממליצה לעיין במדיניות פרטיות זו מעת לעת.
  5. כל הגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיו זהים לאלה המופיעים בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.
 2. המידע הנאסף
  1. חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה ו/או מסירת מידע אישי, אשר השימוש בהם יעשה בהתאם למתואר בסעיף 3 מטה. ביצירת קשר עם מקורות (לרבות באופן עצמאי באחד מדרכי ההתקשרות ו/או דרך "טופס פניות הציבור", "צור קשר", "טופס פניית לקוחות", "יצירת קשר – מערכת מידע ספקים", "יצירת קשר – אזור אישי לקוחות), הרשמה לרשימת הדיוור של מקורות (דיוור פרסום מכרזים/ פטורים), שליחת טפסים,  כניסה לאזור האישי  של לקוחות/ספקים באתר (לרבות מערכת תמר), תיאום ביקור במרכזי המבקרים, או כל רישום נדרש אחר באתר – המשתמש יתבקש להזין פרטים אישיים. בין פרטים אלו:
   • שם מלא.
   • פרטי התקשרות – מספר טלפון נייד, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת פיזית, מספר לקוח, מספר חיבור מים.
   • פרטי עיסוק/ זיהוי לקוח– מקום עבודה (תאגיד/אגודה/ארגון) ותפקיד/ / תיק מס הכנסה (כשרלוונטיים
   • מידע חופשי שנמסר על ידי המשתמש – טקסט חופשי עם מהות הפניה באופן מקוון או בצירוף מסמך. 
  2. יתכן והמשתמש יידרש למסור למקורות נתונים נוספים לצורך מתן השירותים או שימוש באתר. 
  3. ככלל, אין על המשתמש כל חובה למסור פרטים, ומסירתם תלויה ברצונו החופשי בלבד. עם זאת, ללא מסירת פרטים, חלקם או כולם, ייתכן והשירותים לא יהיו זמינים למשתמש – כך למשל, עבור שירותים הדורשים זיהוי, ללא מסירת פרטי הזיהוי אלו לא יהיו זמינים. ללא מסירת פרטי קשר, לא יוכל להירשם לרשימת הדיוור של מקורות, ועוד.
  4. המשתמש מצהיר כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן באתר, הינו נכון, אמין ומדויק וכן כי ביצע את יצירת הקשר ו/או ההרשמה לאזור האישי ו/או לרשימת הדיוור ו/או הגשת הטפסים בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן על ידי צד ג' במפורש ובכתב. 
  5. האתר משתמש בכלים אוטומטיים (הידועים בכינוי Cookies / עוגיות) לצורך אפיון השימוש של המשתמש באתר ושיפור חווית הגלישה. כלים אלה אוספים מידע אודות המשתמש ואודות השימוש שלו באתר. מידע זה כולל, בין היתר, גם את פרטי ספק שירותי האינטרנט של המשתמש, כתובתו בפרוטוקול האינטרנט (כתובת IP), מיקום המכשיר בו נעשה שימוש בגישה לאתר, זמני ואופני השימוש באתר, סוג הדפדפן ופרטים נוספים המעידים על אופן השימוש באתר, הסכמה לשימוש במידע לצורכי מקורות, שיפור חווית הגלישה, בדיקות פנימיות וכדומה. מידע נוסף אודות Cookies ניתן למצוא במדיניות ה-Cookies שלנו.
 3. שימוש במידע הנאסף
  1. לחברה מאגרי מידע רשומים או כאלו הנמצאים בתהליכי רישום, בהם ישמרו הנתונים והפרטים שנמסרו או שיאספו אודות המשתמשים באתר, המיועדים, בין היתר, למטרות ניהול ותפעול האתר ושירותי מקורות, לרבות המידע והשירותים המוצעים בו או באמצעותו, מתן שירות ללקוחות/ספקים של מקורות ולמשתמשים באתר, למטרות דיוור ישיר, עריכת סקרים, ניהול מכירות, גבייה, שיווק, עריכת ניתוחים, סקרים, מחקרים, והכל למטרות שהן מסחריות, סטטיסטיות ושיווקיות. כמו כן, מקורות רשאית לעשות שימוש במידע שנמסר על-ידי המשתמש ו/או במידע אשר הצטבר אודותיו, לרבות במהלך השימוש באתר, על מנת לשפר, להעשיר ו/או לשנות את האתר, השירותים והתכנים המוצעים במסגרתו או הקשורים בו כעת, או בעתיד. 
  2. מקורות תעשה שימוש במידע שייאסף, כאשר זה מותמם (אנונימי) ואינו מזהה את המשתמש באופן אישי – באופן אגרגטיבי וסטטיסטי, למטרות הרשומות לעיל, ועשויה להעביר מידע סטטיסטי כאמור לצדדים שלישיים. 
  3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ובכפוף למסירת המשתמש את פרטי ההתקשרות שלו למקורות והסכמתו לקבלת מסרים שיווקיים, תהא מקורות רשאית לשלוח למשתמש, מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או באמצעי התקשרות אחרים אשר מסר המשתמש, מידע שיווקי ופרסומי של מקורות (כגון דיוור פרסום מכרזים/ פטורים). המשתמש יהא רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע כאמור בדרכי ההסרה שיופיעו בדיוור עצמו.
 4. מסירת מידע מזהה לצד שלישי
  1. מקורות נוקטת באמצעים סבירים ומקובלים כדי להגן מפני זליגת פרטים אישיים המזהים את המשתמש לצדדים שלישיים, ותימנע מלהעביר פרטים אישיים ו/או מידע רגיש למעט במקרים כדלקמן:
   • בהתאם לדרישת המשתמש ו/או בהסכמתו;
   • במסגרת דרישות רגולטוריות הרלבנטיות לאופי השירות הניתן על ידי מקורות;
   • לצורך העברתם לספקי השירותים על מנת להשלים את הפעולות המבוקשות על ידך ו/או כאשר נדרש לשם תפעול השירותים; 
   • בשל צו שיפוטי ו/או דרישה של רשות מוסמכת למסירת המידע;
   • בשל כל מחלוקת ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מי מטעמו לבין מקורות ו/או מי מטעמה ו/או צד שלישי כלשהו, לרבות תחת הפרה של מדיניות זו או תנאי השימוש של מקורות;
   • בכל מקרה בו תסבור מקורות כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לחברה ו/או למשתמשים אחרים ו/או צדדים שלישיים ו/או על מנת למנוע נזק חמור אחר בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי; 
   • במקרה בו העבירה ו/או המחתה מקורות לצד שלישי כלשהו את פעילותה ו/או את                                                     זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, ובלבד שאותו צד שלישי כאמור יקבל על עצמו את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו והוראות כל דין. מובהר, כי אין בכל האמור לעיל כדי לגרוע מזכות מקורות להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו כדי לזהות את המשתמש באופן ישיר.
 5. קישורים לאתרים חיצוניים
  1. אתר מקורות מכיל קישורים לאתרים חיצוניים בבעלות צדדים שלישיים, ואשר אינם כלל בשליטת מקורות. מקורות אינה אחראית לאף התנהלות באותם אתרים חיצוניים, לרבות לעניין איסוף ושימוש במידע אישי – לרוב לאתרים אלו מדיניות שונה ועצמאית בעניין. האחריות על לחיצה ומעבר לאתרים חיצוניים, לרבות לרשתות חברתיות, הינה אחריותו הבלעדית של המשתמש.
 6. אבטחת מידע
  1. מקורות עושה מאמציה כדי להגן על סודיות המידע והנתונים שנמסרו על-ידי המשתמשים באתר, תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות. ידוע למשתמש, כי מקורות מקדישה משאבים ונוקטת באמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים, אולם אין ביכולתה למנוע שיבושים באתר באופן מוחלט.
  2. מקורות משתמשת באמצעי הגנה והצפנה סבירים ומקובלים ביחס לפעולות מסירת מידע מקוון בהתאם לנדרש בדין, ודואגת לעדכנם באופן שוטף, בין היתר, כדי להגן על האתר ועל תוכנו מפני חדירות, פרצות או האזנות בלתי מורשות. אמצעי ההגנה האמורים נועדו לאבטח את זרימת המידע בין מחשב המשתמש לבין שרתי האתר, את התקשורת דרכו ואת המידע המצוי בשליטת מקורות, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים ו/או גורמים בלתי מוסמכים ו/או בלתי מורשים. 
  3. מקורות מתעדכנת באופן שוטף בהתפתחויות הטכנולוגיות על-מנת לספק למשתמשים את ההגנה הטובה ביותר מפני חדירה ו/או פריצה, לרבות כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלה. יחד עם זאת, מקורות מבהירה כי במקרים אשר אינם בשליטתה ו/או נובעים מכח עליון, היא איננה מתחייבת כי האתר יתנהל כסדרו ללא כל הפרעה ו/או כי האתר ו/או המידע והנתונים אשר נאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של מקורות וכי ידוע למשתמש שמקורות לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות. 
 7. יצירת קשר בנושא פרטיות
  1.  על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, אתה רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגר מקורות ואף לבקש ממקורות לתקן מידע זה אם הוא אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, או לכל פניה בקשר עם מדיניות הפרטיות של מקורות, תוכל לפנות בדואר אלקטרוני M-doveret@mekorot.co.il. לחלופין, הנך מוזמן לפנות בדואר לכתובת לינקולן 9 תל אביב, אגף דוברות והסברה.
  2. בכל תכתובת למקורות יש לכלול את פרטיך המלאים לרבות, כתובת מגורים וכתובת דואר אלקטרוני ליצירת קשר. מקורות תשתדל להגיב לכל בקשה/פנייה סבירה בזמן סביר.
 8. ברירת דין ומקום שיפוט
  1. על מדיניות הפרטיות יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע למדיניות הגנת הפרטיות הינו בבתי המשפט המוסמכים בישראל.