חוק חופש המידע

הודעות
12/01/2022
בהתאם להנחיות רשות המים, וכחלק מחיבור הצפון למתקן ההתפלה העתידי בגליל המערבי, החלה הזרמת המים החדשה בצנרת ההולכה הצפונית. הזרמת המים עשויה במקרים מיוחדים לשנות את גוון המים. להסבר על התהליך וההשפעות שלו
16/02/2022
אנו מתכבדים להגיש את דוח ה- ESG הראשון של מקורות לשנים 2020-2019 לצפייה בדו"ח

החל מאוגוסט 2008 חל חוק חופש המידע על רשויות ציבוריות, עמן נמנית "מקורות". על פי החוק כוללת ההגדרה "רשות ציבורית" את הגופים הבאים: משרדי הממשלה, לשכת נשיא המדינה, הכנסת, מבקר המדינה, בתי המשפט, רשויות מקומיות, תאגידים על פי חוק או שהוקמו על ידי רשויות מקומיות וחברות ממשלתיות. תכליתו להוות מכשיר לגילוי מידע המצוי בידי רשות ציבורית, כאשר – על פי טבעו של אותו מידע – הוא מוחזק בידי הרשות בנאמנות לטובת הציבור. שקיפות המידע לציבור נועדה לקדם את ערכי הדמוקרטיה, לאפשר לאזרח ליטול חלק בשיח הציבורי וכן לשפר את פעילות הרשות עצמה. במסגרת החוק  נקבעו דרך הטיפול בבקשות, מכלול השיקולים אותם על הרשות לקחת בחשבון בבחינת הבקשות המוגשות לה וכיו"ב. יישומו מורכב מהפעילויות הבאות:

  • טיפול בבקשות למידע
  • פרסום חומר בנושא איכות הסביבה באופן יזום באתר האינטרנט
  • פרסום דוח שנתי כנדרש בחוק

הממונה על יישום חוק  חופש המידע ב"מקורות": ליאת שמר

לאיזה מידע מתייחס החוק?

כל מידע המצוי ברשות ציבורית והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב. חברת "מקורות" מפרסמת כשירות לציבור, ללא תשלום, מידע רב בתחומים הנוגעים לפעילותה באתר האינטרנט של החברה, בכתובת: www.mekorot.co.il

לאיזה מידע החוק לא מתייחס?

מידע שגילויו עלול לפגוע בביטחון המדינה, יחסי החוץ, ביטחון הציבור או ביטחונו או שלומו של כל אדם, וכן מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות (אלא אם כן הגילוי מותר על פי דין) ומידע אשר אין לגלותו על פי כל דין, וכן מידע אחר אשר גילויו עלול לשבש את התפקוד של הרשות הציבורית, את יכולתה לפעול ולתכנן, לנהל מו"מ או הקשור לדיונים פנימיים, ועוד… סעיפים המפורטים בחוק.

מי רשאי לבקש מידע?

תושב על פי מרשם אוכלוסין, תאגיד שהתאגד לפי הדין בישראל וכן מי שאינו אזרח או תושב – לגבי מידע בדבר זכויותיו בישראל (כגון עובד זר).

נהלים

בקשה לקבלת מידע יש להגיש בכתב לממונה. אין המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתו. המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות ואין היא חייבת לעבד את המידע לפי צרכיו.
הפונה זכאי לעתור כנגד החלטה של הרשות לדחות את בקשתו למידע, בפני בית המשפט לעניינים מנהליים.

תשלום

התקנות בנושא האגרות קובעות את העלויות הבאות:

סוג האגרהסכום בש"חהערות
בקשה101
טיפול:
שעות עבודה ממונה/ איש מקצוע/ לשכה משפטית/ טכני
54עבור כל שעת עבודה החל משעה השלישית.
כולל איתור מיון וטיפול
הפקה:
עמוד צילום/ פלט מחשב
1.37
לדף
דיסקט5.42ליחידה
אחרעלותעלות הפקה / הסרטה

המבקש ישלם אגרת בקשה ויתחייב לשאת באגרת טיפול ובאגרת בקשה עד לסכום שלא יעלה על 270 ש"ח.
אם העלות המשוערת גבוהה מ-270 ש"ח, על הממונה להודיע על כך למבקש.
הבקשה תטופל במידה והמבקש מסכים לשאת בעלות המשוערת ולשלוח המחאה בסכום זה.

בנסיבות מסוימות יינתן פטור מאגרה:

  • מידע שאדם מבקש אודות עצמו
  • מידע אשר יש להעמידו לרשות הציבור

למרות הפטור מאגרה כמפורט לעיל, ניתן לגבות תשלום  עלויות הפקה ועלויות טיפול (החל מהשעה השלישית).