הודעה לציבור-תכנית גליל מערבי

הודעות
12/01/2022
בהתאם להנחיות רשות המים, וכחלק מחיבור הצפון למתקן ההתפלה העתידי בגליל המערבי, החלה הזרמת המים החדשה בצנרת ההולכה הצפונית. הזרמת המים עשויה במקרים מיוחדים לשנות את גוון המים. להסבר על התהליך וההשפעות שלו
16/02/2022
אנו מתכבדים להגיש את דוח ה- ESG הראשון של מקורות לשנים 2020-2019 לצפייה בדו"ח

הודעה בדבר העברת תכנית לתשתית לאומית להערות הוועדות המחוזיות

לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה -1965 

נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 76ג(6)ו-(8) לחוק ה הוועדה הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות (להלן – הוועדה הארצית), בישיבתה מס' 2021/19 מיום 20 בדצמבר 2021( ט"ז בטבת תשפ"ב), החתכנון והבניה, התשכ"ה -1965(להלן – החוק), החליטה על העברת תכנית לתשתית לאומית, מס' 90 ב'- בריכות גליל מערבי (להלן – התכנית), להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור.

מטרת התוכנית:

קביעת ייעודי קרקע עבור שתי בריכות מי שתייה בנפח כולל של 65 אלף מטר קוב, קו מים ראשי בקוטר של עד 100צול, שיחבר את הבריכות החדשות לרשת המים המתוכננת בתת"ל 90 בתחנת אפק וכן קווי אספקת מים אזוריים וקו גלישה בקוטר של עד 80 צול, והכל לצורך הפעלת מתקן התפלה גליל מערבי שאושר בתת"ל 90 והולכת המים המופקים בו.

עיקרי הוראות התכנית:

  • יעוד שטחים לבריכות מים ולרצועות תשתית לשם הנחת קווי מים תת-קרקעיים על מתקניהם הנלווים והנחיות להקמתם
  • קביעת עקרונות בינוי ופיתוח למתקנים.
  •  קביעת מנגנוני גמישות.
  • קביעת זכויות בניה.
  • קביעת מגבלות בניה קבועות וזמניות על שימושי קרקע בתחום התכנית.
  • קביעת הוראות ותנאים להוצאת היתרי בניה ותנאים לביצוע, לרבות הוראות לשיקום נופי.
  • קביעת שטחים להפקעה.
  • קביעת שטחים להפקעה זמנית.
  •  קביעת הנחיות למזעור מפגעים סביבתיים לתקופת ההקמה.
  • יעוד שטחי התארגנות זמניים.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

מחוז: צפון
מרחבי תכנון מקומיים: שפלת הגליל

רשימת הגושים, החלקות וחלקי החלקות הכלולים בתחום התכנית:

מס גוש מוסדרמוסדר/ לאגוש בשלמות/ חלקיחלקות בשלמותןחלקי חלקות
18574מוסדרחלקי1-15;17-24;56;73
18575מוסדרחלקי70-73;75-76;79;91-97;106-108
18576מוסדרחלקי6546-47;51-52;58;63-64;90
18577מוסדרחלקי7427-40;43-44;71-73;75;77;80-81;114; 117-121
18592מוסדרחלקי2316;18-22;24-33;39-40;64

הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול, במקרה של אי התאמה בין רשימת הגושים והחלקות לבין המסומן בתשריט יגבר המסומן בתשריט.

הגשת הערות והשגות:

כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר וכל מי שרשאי לפי סעיף 100 לחוק להגיש התנגדות לתכנית, הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, רשאי להגיש את הערותיו והשגותיו לתכנית בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו בעיתונות, לוועדה הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות, עם העתק למשרד הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה במחוז צפון.

הפניה לוועדה הארצית תלווה בנימוק וביסוס טיעונים ותעשה באמצעות טופס מקוון בכתובת האינטרנט: https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formtype=Vatal@planning.gov.il
או בכתובת הדוא"ל: ti-tashtiyot@iplan.gov.il
או בכתב למשרדי הוועדה.  
אין צורך בצירוף תצהיר עו"ד.פניות ושאלות ניתן להעביר לכתובת הדוא"ל לעיל. המשיגים יזומנו לשימוע מיד בתום תקופת הגשת ההערות וההשגות. לצורך כך, בפנייה, יש לציין פרטים מלאים  ליצירת קשר: כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, טלפון

עיון במסמכי התכנית:

כל המעוניין רשאי לעיין במסמכי התכנית באתר האינטרנט של מינהל התכנון בכתובת: https://bit.ly/3qoObFX
באתר האינטרנט של מקורות בכתובת: https://mekorot.co.il
ובמשרדי הוועדות הרשומות להלן, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

הוועדה הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות (1)
כתובת: רח' בית הדפוס 12 ,ירושלים
טלפון: 0747578208
דואל"ל: ti-tashtiyot@iplan.gov.il
לאומיות לתשתיות הוועדה אתר: https://www.gov.il/he/departments/topics/vatal

הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז צפון (2)
כתובת: שדרות מעלה יצחק 29 ,מבנה סיטי 1 (אזור תעשייה, הר יונה)
טלפון: 074-7697474
דוא"ל: MiriHa@iplan.gov.il

הוועדה המקומית לתכנון ולבניה שפלת הגליל (3)
כתובת: תמרה 24930 
טלפון: 04-9868670
דוא"ל: vaada@vsg.org.il