הסכם פשרה

הודעה לחברי הקבוצה בהתאם להסכם הפשרה בתביעה הייצוגית בת.א. 2376/00 (מחוזי ירושלים) קיבוץ אורים ואח' נ' מדינת ישראל ואח' - רשימת חברי קבוצה שטרם הגישו בקשות לקבלת תמורה ואין בידי הנאמנים את כתובתם

(חברי הקבוצה – בעלי מניות, מבקשי מניות ומוותרים על מניות של חברת מקורות, בכפוף להוראות הסכם הפשרה)

 

מובא בזאת בשנית לידיעת הציבור כי ביום 7.11.2012 אישר בית המשפט המחוזי

בירושלים הסכם פשרה בעניין בקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה במסגרת התיק שבכותרת על ידי קיבוץ אורים ואח'  (להלן: "התובעות המייצגות"), נגד מדינת ישראל (להלן: "המדינה"), רשות החברות הממשלתיות ומקורות חברת מים בע"מ (להלן: "החברה" או "מקורות").


באורח כללי, חברי הקבוצה אשר זכאים לקבל תמורה בהתאם להסכם הפשרה הם:
1. כל מי שהינו הבעלים של מניות חברת מקורות, או הזכאי להחזיק בהן כדין, ובלבד שאין שני מחזיקים באותה מניה.


2. כל מי שהינו צד לחוזה בכתב עם חברת מקורות, בו כלולה התחייבות נטענת להקצאת מניות החברה ומניות אלה לא הוקצו לו או מי שעברו אליו כדין הזכויות הנ"ל, ובלבד שאין שני מבקשים לגבי אותה מניה.


3. כל מי שהיה ביום 29.7.1997 מבקש מניות או מחזיק מניות, ולאחר המועד האמור, חתם על כתב ויתור לטובת המדינה לטובת המדינה או המחה את מניותיו או זכויותיו לטובת המדינה (בין שהויתור הוא לפי החלטת ממשלה, הסכם עם המדינה ובין בכל דרך אחרת).


בהתאם להוראות הסכם הפשרה, שאושר על-ידי בית המשפט, מועברות כלל המניות וכן הזכות להקצאתן של המניות מחברי הקבוצה למדינה, בתמורה לסך של כ-0.1 ₪ למניה (להלן: "סכום התמורה"). סכום התמורה ישולם על ידי הנאמנים, לאחר העברת התשלום על ידי המדינה, לחברי הקבוצה אשר יגישו בקשה לקבלת התמורה וימלאו את כל הטפסים הנדרשים לשם קבלתה. במסגרת הסכם הפשרה סולקו באופן סופי ומוחלט כל טענות חברי הקבוצה בקשר עם מניות מקורות נגד המדינה והחברה.
ביום 13.12.2014 אישר בית המשפט את רשימת חברי הקבוצה אשר זכאים לקבל תמורה בהתאם להסכם הפשרה ואת שיעור המניות של כל חבר קבוצה.
הסכם הפשרה והרשימה הסופית של חברי הקבוצה אשר זכאים לקבל תמורה במסגרת הסכם הפשרה, כפי שאושרו על ידי בית המשפט, נמצאים במשרדי הנאמנים.
ניתן לעיין ברשימה וכן לקבל את הטפסים הנדרשים לשם הגשת בקשה לקבלת תמורה, בתיאום מראש, במשרדי הנאמנים, בכתובת להלן:


עו"ד סיוון טיירי- במשרד עוה"ד בלטר, גוט, אלוני ושות'
מרח' יגאל אלון 96, תל אביב, 67891
טל'- 03-511111; פקס' 03-6246000

או

עו"ד יערה פרוינד – במשרד עוה"ד ליפא מאיר ושות'
מרח' ויצמן 2, תל אביב, 64239
טל' 03-6070600; פקס' 03-6070666

חבר קבוצה אשר הגיש את טפסי הבקשה לקבלת התמורה וקבלתם אושרה על ידי הנאמנים אינו נדרש לפנות בשנית אל הנאמנים לשם קבלת תמורה.

חבר קבוצה הנכלל ברשימה שאושרה על ידי בית המשפט וטרם הגיש את הטפסים לקבלת התמורה (או שקבלתם לא אושרה על ידי הנאמנים) נדרש לעשות כן תוך 60 יום ממועד פרסום הודעה זו.

 

רשימת חברי הקבוצה, כפי שאושרה על ידי בית המשפט ואשר טרם הגישו אל הנאמנים את טפסי הבקשה לקבלת התמורה ושכתובתם לא אותרה מפורטת להלן בהודעה זו כמו כן, הרשימה האמורה מפורסמת למשך שבועיים, החל ממועד פרסומה, באתר האינטרנט של חברת מקורות בכתובת: www.mekorot.co.il.


 

לרשימה מלאה לחץ כאן

תוכן הודעה זו אושר ע"י בית המשפט המחוזי בירושלים והיא מתפרסמת בהתאם להחלטתו.


הנאמנים לביצוע הסכם הפשרה
ד"ר ליפא מאיר, עו"ד אהוד גוט, עו"ד