מדיניות הבטיחות של מקורות

מדיניות הבטיחות של מקורות

1. הנהלת החברה רואה עצמה מחויבת לפעול לשמירה ומילוי קפדני של דרישות

החוקים, התקנות,  הצווים  וכללי המקצוע המתייחסים לבטיחות, לגיהות ולסביבה, הקיימים ותקפים במדינה ותנקוט באמצעים הניהוליים העומדים לרשותה כדי לאכוף שמירה על דינים אלו על ידי כל מנהלי החברה עובדיה וקבלניה בכל הדרגים.

 

2. הקפדה על בטיחות הנה  תנאי מוקדם לביצוע כל עבודה שהיא בתחומי החברה. 

כל מנהל/עובד אחראי לבצע ולנהל את משימותיו בצורה בטוחה. תוך העדפה של

הבטיחות על פני תפוקות.

 

3. חתירה לשיפור מתמיד בפעילות החברה בנושאי הבטיחות והגהות תוך הקטנה מתמדת של הסיכונים הקיימים בתהליכי ותנאי העבודה, הקצאת משאבים וכן פעילות מתמדת ושיטתית של חקירה והפקת לקחים מאירועי בטיחות ואירועי "כמעט תאונה'.

 

4. ניהול הבטיחות במקורות מבוסס על ראיה מערכתית כוללת ואחידה, תוך התאמתה למרחבים, לאתרים ולתהליכים השונים, במטרה להבטיח התמודדות יעילה יותר עם נושא זה ביחידות השונות ובתהליכים השונים.  

 

5. כל דרגי הניהול אחראים ליישום מדיניות הבטיחות והגהות בחברה.  

כל אחד מהמנהלים אחראי לפיקוח על הבטיחות בתחומו.

 

6. הבטיחות במקורות תנוהל בכלי ניהול מתקדמים בשילוב מנגנוני בקרה שיבטיחו עמידה בסטנדרטיים גבוהים המקובלים בארץ ובעולם.

 

7. כל עובד אחראי לעבוד בצורה בטוחה ובהתאם לכללי ונהלי הבטיחות תוך העדפה בכל מצב של הבטיחות על פני כל שיקול  אחר ולדווח על כל אירוע בטיחות שהיה עוד לו.  

 

8. הנהלת החברה רואה בכל מנהליה ועובדיה שותפים לקידום תחום הבטיחות במקורות.

מדיניות זו נבחנת באופן רצוף, מופצת ומוסברת לכל עובדי החברה וזמינה לציבור.